VOP

OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je podnikateľ Univerzitné Centrum Košice s.r.o., so sídlom: Napájadlá 2768/18, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, IČO: 50 687 263, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 40654/V (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.uck.sk .

Identifikačné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Univerzitné Centrum Košice s.r.o.
Sídlo: Napájadlá 2768/18, Košice – m. č. Nad jazerom 040 12
IČO: 50 687 263
Registrácia: OR Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, vložka č. 40654/V
DIČ: 2120428068

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: uck.kosice@gmail.com
Telefón: +421 908 913 884, +421 55 381 34 05‬
Korešpondenčná adresa: Napájadlá 2768/18, Košice – m. č. Nad jazerom 040 12
Adresa pre uplatnenie reklamácií: Napájadlá 2768/18, Košice – m. č. Nad jazerom 040 12
Adresa pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy): Napájadlá 2768/18, Košice – m. č. Nad jazerom 040 12

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby predávajúcemu:

Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK73 7500 0000 0040 3000 9426
CIC (SWIFT): CEKOCZPP

1.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, pri reklamácii alebo vrátení voucher-u (poukazu) predávaného predávajúcim (ďalej len „tovar“).

1.3 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci a kupujúci v písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok (napr. kupujúci je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa“). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) a zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.7 Tieto obchodné podmienky sa s výnimkou ustanovení článku VI. a článku VII. vzťahujú aj na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

1.8 Ak kupujúci uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná ako spotrebiteľ.

Čl. II. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje tak, že v elektronickom obchode na internetovej stránke predávajúceho si vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť a takýto tovar si zakliknutím tlačidla "pridať do košíka" vloží do "Košíka". Následne sa kupujúci výberom príslušného tlačidla rozhodne či bude pokračovať v nákupe alebo prejde do "Košíka".

2.2 Po ukončení výberu tovaru/tovarov prejde kupujúci (napríklad kliknutím na ikonu nákupnej tašky v pravej hornej časti internetovej stránky predávajúceho) do "Košíka" kde má možnosť skontrolovať, potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť objednávaný tovar a jeho množstvo. V "Košíku" sú obsiahnuté najmä informácie o zakúpenom tovare (Produkty), množstve a cene objednaného tovaru.

2.3 Po potvrdení obsahu "Košíka" stlačením tlačidla "Ďalší krok" prejde kupujúci na stránku zadania spôsobu doručenia tovaru, spôsobu platby a fakturačných, firemných alebo dodacích údajov kupujúceho. Na tejto stránke je kupujúci povinný uviesť, resp. vybrať alebo potvrdiť najmä spôsob úhrady, spôsob doručenia tovaru, meno a priezvisko kupujúceho, adresu e-mailovej schránky kupujúceho, fakturačnú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, štát, v prípade právnických osôb názov spoločnosti, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH kupujúceho. Kupujúci je povinný na stránke predávajúceho uvádzať vždy úplné, pravdivé a správne údaje. Kupujúci je povinný vyplniť všetky stránkou požadované údaje.

2.4 Po zadaní spôsobu doručenia tovaru, zadaní spôsobu platby za tovar a vyplnení kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov sa kupujúcemu zobrazí celková cena objednávky vrátene ceny dopravy/doručenia. Na úspešné vytvorenie a odoslanie objednávky predávajúcemu sa vyžaduje, aby kupujúci "zaškrtol" políčko „Súhlasím s obchodnými podmienkami" a "Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, a potom klikol na tlačidlo "Ďalej". Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných a vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.5 Pred kliknutím na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby" má kupujúci možnosť obsah objednávky skontrolovať a objednávku zrušiť alebo zmeniť.

2.6 Objednávka zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu.

2.7 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, ktoré predávajúci uskutoční zaslaním e-mailovej správy na adresu kupujúceho s potvrdením objednávky pod podmienkou úhrady ceny objednaného tovaru kupujúcim v celom rozsahu. V tele e-mailovej správy podľa predchádzajúcej vety budú uvedené fakturačné a doručovacie údaje kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, zvolený spôsob platby za tovar ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané aj ďalšie informácie súvisiace s jeho objednávkou.

2.8 Pred záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je predávajúci (v závislosti na charaktere objednávky a objednaného tovaru) podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, resp. kupujúceho v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e-mailom).

2.9 Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje.

2.10 Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať aj v prípade, ak kupujúci v minulosti porušil podmienky inej kúpnej zmluvy s predávajúcim.

2.11 O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Ak kupujúci pred odmietnutím objednávky uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, tak predávajúci vráti zaplatenú sumu kupujúcemu v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2.12 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

2.13 Údaje vo faktúre za dodanie tovaru nemožno meniť po tom, ako bola cena tovaru zaplatená alebo po tom, ako tovar kupujúci prevzal.

Čl. III. Platba za tovar

3.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané ako konečné ceny.

3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar cenu podľa objednávky. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť cenu za dopravu tovaru podľa objednávky. Pred konečným odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou (konečnou) cenou tovaru a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu.

3.3 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky banky kupujúceho za vykonanie úhrady kúpnej ceny ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci na základe vzťahu kupujúceho s bankou a na základe vzťahu kupujúceho s poskytovateľom pripojenia na internet.

3.4 Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy, resp. prevzatia nasledujúcimi spôsobmi:

 1. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty počas procesu uskutočňovania objednávky, resp. bezprostredne po odoslaní objednávky (bez poplatku, kupujúci však platí poplatky svojej banky).

Čl. IV. Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci dodáva tovar výlučne na územie krajín, ktoré je možné vybrať zo zoznamu krajín doručenia v procese vytvárania objednávky.

4.2 Spôsob dodania resp. prevzatia tovaru si zvolí kupujúci v procese zostavovania objednávky tovaru. Kupujúci si v procese vytvárania objednávky môže zvoliť spôsob doručenia tovaru len formou elektronického doručenia (na ním zadanú emailovú adresu).

4.3 Predávajúci je povinný dodať tovar elektronicky na emailovú adresu kupujúceho určenú v potvrdení objednávky v lehote do dvoch dní od potvrdenia objednávky.

4.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Čl. V. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

5.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar, nikdy nie však skôr ako prevzatím tovaru kupujúcim.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

5.3 Doba platnosti tovaru – voucher-u je 90 dní odo dňa jeho vystavenia a kupujúci sa zaväzuje ju dodržiavať. Po uplynutí doby platnosti voucher-u stráca kupujúci nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného voucher-u a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru.

Čl. VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Predávajúci poučuje kupujúceho, že kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z., a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom keď

 1. je odoslaný predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho určenú v potvrdení objednávky.

6.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
a) predaj tovaru zhotoveného (vystaveného) podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

6.5 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) zaslaným na niektorú z kontaktných adries predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok pri identifikácii predávajúceho.

6.6 Na účel odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť aj vzorový formulár, ktorý si kupujúci môže stiahnuť TU; ak mieni kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť je kupujúci povinný vyplnený vzorový formulár zaslať predávajúcemu na e-mailovú adresu uck.kosice@gmail.com alebo poštou. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním formulára na e-mailovú adresu predávajúceho, predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia bezodkladne potvrdí e-mailovou správou.

6.7 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu pred tým, ako lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie.

6.8 V prípade platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, avšak okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný (s výnimkou prípadu podľa bodu 6.9 týchto obchodných podmienok) vrátiť platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predmetnú úhradu je predávajúci povinný uskutočniť rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar; predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby, kupujúcemu v súvislosti s takýmto iným spôsobom nesmú byť účtované žiadne platby.

Čl. VII. Reklamácie – Reklamačný poriadok

7.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

7.2 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.3 Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu poštou na adresu: Univerzitné Centrum Košice s.r.o., Napájadlá 2768/18, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, Slovenská republika, alebo emailom na e-mailovú adresu uck.kosice@gmail.com.

7.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť k vybaveniu reklamácie na adresu:
Univerzitné Centrum Košice s.r.o., Napájadlá 2768/18, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, Slovenská republika alebo emailom na e-mailovú adresu uck.kosice@gmail.com.

7.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.

7.6 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je obsahom tohto článku VII.. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

7.7 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.10 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola znížená cena; takéto vady musia byť uvedené v kúpnej zmluve.

7.11 Po začatí reklamačného konania záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

7.12 Ak tovar vykazuje vady kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar emailom na e-mailovú adresu uck.kosice@gmail.com alebo do prevádzkarne predávajúceho na adresu Univerzitné Centrum Košice s.r.o., Napájadlá 2768/18, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, Slovenská republika a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie (ktorý si kupujúci môže stiahnuť TU)  a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh, resp. prejavy a rozsah vád tovaru.

7.13 Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu určenú predávajúcemu v tomto Reklamačnom poriadku.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

7.14 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.15 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

7.16 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.17 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.18 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.19 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.20 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. uplynutím záručnej doby tovaru,
 3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 4. používaním tovaru v podmienkach, do ktorých tovar nie je určený,
 5. zanedbaním starostlivosti o tovar.

7.21 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

7.22 Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

7.23 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Čl. VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 V prípade využitia služieb nákupu cez e-shop Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu, číslo bežného účtu (predaj cez platobnú bránu e-shopu). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ňou uvedené údaje poskytla dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.

8.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zľavových programov, na účely odoberania newslettru, čo sa považuje za priamy marketing a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://uck.sk alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á. Právnym základom spracúvania osobných údajov je prejav súhlasu.

8.3 Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 8.1 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme pre dotknutú osobu ako zákazníka. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinností a záväzkov z nej vyplývajúcich. Zároveň je dotknutá osoba oboznámená s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie, nakoľko Zákon a GDPR prenos osobných údajov do členských štátov Európskej únie plne zaručuje bez obmedzenia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu a účely prieskumu verejnej mienky, pokiaľ dotknutá osoba na daný účel dala súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, s prihliadnutím na oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa.

8.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

8.5 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Čl. IX. Spoločné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

9.2 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že ho predávajúci pred zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z..

9.3 Internetovou stránkou predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka https://uck.sk. Internetovým obchodom predávajúceho alebo elektronickým obchodom predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový obchod predávajúceho na internetovej stránke https://uck.sk.

9.4 Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

9.5 Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy trvajú počas platnosti kúpnej zmluvy, najdlhšie však do ich splnenia.

9.6 Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

9.7 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

9.8 Sťažnosti a podnety je kupujúci oprávnený predávajúcemu doručovať na adresu uck.kosice@gmail.com.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

10.4 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.5 Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, pri vybavení novej objednávky v prípade, že kupujúci v minulosti nesplnil svoje záväzky voči predávajúcemu.

10.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok, prečítal v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.