Modul CCNA 3

Technológie prepínania

Modul CCNA 3

Technológie prepínania

CCNA3: Technológie prepínania je pre sieťových špecialistov tretím stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

Modul CCNA3 sa upriamuje na základné a pokročilejšie metódy prepínania v sieťach LAN. V jeho priebehu sa záujemcovi objasní logická segmentácia sieťami VLAN, ich konfigurácia a synchronizácia (protokolom VTP) na prepínačoch od spoločnosti Cisco, až po smerovanie medzi nimi. Vysvetlí sa metóda značkovania VLAN sietí štandardom 802.1q. Technológiou EtherChannel sa predvedie mechanizmus spájania fyzických prepojov k zvýšeniu prenosových rýchlostí. Otvorí sa aj pohľad do sveta redundantných sietí, čomu sa vyvarovať pri návrhu a ako sa vyvarovať centrálnym bodom chýb protokolmi FHRP. Nakoniec sa hĺbkovo rozoberie prostriedok predchádzania slučkám v prepínaných sieťach – rodina protokolov STP.

Možnosti kurzu

Modul CCNA3 momentálne poskytujeme len ako súčasť modulu ICND2 alebo modulu Composite

Denná forma (online):

PO - PIA od 08:00 - 16:00 hod.

(min. počet uchádzačov 4)

Externá forma (online):

PO - PIA od 16:00 - 20:00 hod.

SO od 08:00 - 16:00 hod.

(min. počet uchádzačov 4)

Predpoklady na absolvovanie štúdia

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1 a CCNA2, alebo aspoň disponoval vedomosťami a zručnosťami na ich úrovni.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • kofigurovať a riešiť základné operácie v sieti s prepínačmi,
 • popísať logickú segmentáciu sieťami VLAN,
 • zvládnuť základnú prácu a riešenie problémov so sieťami VLAN na prepínačoch,
 • opísať rozdiely v smerovaní medzi sieťami VLAN na smerovačoch a prepínačoch,
 • konfigurovať a riešiť problémy so smerovaním medzi sieťami VLAN na smerovačoch a prepínačoch,
 • popísať štandard 802.1q, značkovanie rámcov a ich prenos v prepínanej sieti,
 • vysvetliť činnosť protokolu VTP,
 • konfigurovať a riešiť problémy protokolu VTP,
 • charakterizovať redundantnú sieť a prínosy pre stabilitu siete, 
 • konfigurovať a riešiť problémy protokolov HSRP a VRRP, 
 • vysvetliť činnosť protokolu STP, opísať rozdiely medzi variáciami PVST+ a RPVT+,
 • konfigurovať a riešiť problémy variácií STP.

Benefity štúdia

 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v SK/EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v v programe Cisco Packet Tracer
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNA od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy od spoločnosti CISCO
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania

Prehľad kurzu

Kapitola 1: Ethernet, siete VLAN, DTP

 • Technológia Ethernet, hlavička rámca.
 • Prepínač – ako pracuje v sieti, ako sa učí MAC adresy, na základe akých podkladov prepína rámce.
 • Prepínanie rámcov - store and forward switching, cut-through switching, fragment-free switching.
 • Hardvérové vybavenie prepínačov – fixná, modulárna a stohovateľná konfigurácia.
 • Čo sú siete VLAN, ako pomáhajú segmentovať sieť, ako sa konfigurujú na prepínačoch.
 • Smerovanie medzi VLANs – router-on-a-stick, smerovanie na viacvrstových prepínačoch.
 • Protokol 802.1Q (trunk) – systém značkovania a prenosu značiek medzi prepínačmi v sieťach VLAN, hlavička 802.1Q a jej polia.
 • Dynamic Trunking Protocol (DTP) – režimy konfigurácie (statický, dynamický), DTP rámec a jeho polia.
 • Opis možných útokov na VLAN siete, prevencia.
 • Hierarchický model siete, opis vrstvy jadra (chrbtice), distribučnej a prístupovej vrstvy

Kapitola 2: Protokol VTP, kanálové skupiny

 • EtherChannel - spájanie fyzických liniek do jedného logického portu.
 • Podporné protokoly kanálových skupín – PAgP a LACP.
 • Konfigurácia a riešenie problémov kanálových skupín.
 • Výhody a limitácie zoskupovania portov.
 • Synchronizácia VLAN databázy – protokol VTP.
 • Verzie VTP.
 • Režimy VTP: server, klient, transparent.
 • VTP doména.
 • VTP pruning.
 • Konfigurácia a riešenie problémov VTP.

Kapitola 3: Redundancia v sieti, protokoly FHRP

 • Vysvetlenie správneho návrhu siete bez centrálnych bodov chyby, redundancia brány protokolmi FHRP (HRSP, VRRP, GLBP).
 • HSRP - vlastnosti, pojmy aktívny a záložný router.
 • HSRP – činnosť práce, priebeh voľby do roly active a standby.
 • HSRP – interface tracking, konfigurácia.
 • HSRP – rovnomerné rozloženie záťaže medzi viacerými bránami.
 • HSRP – konfigurácia a riešenie problémov.
 • VRRP – vlastnosti, činnosť práce.
 • VRRP – priebeh voľby do roly master a backup.
 • VRRP – konfigurácia a riešenie problémov.
 • GLBP – vlastnosti, činnosť práce.

Kapitola 4: Protokol STP (PVST+, RPVST+)

 • Činnosť STP, voľba root bridge a prvky, ktoré ju ovplyvňujú.
 • Variácie – PVST+, RPVST+.
 • Dátová jednotka STP – BPDU (vysvetlenie vybraných polí hlavičky).
 • Priebeh sekvenčnej kontroly na detekciu aktuálnych BPDU rámcov.
 • Roly a stavy portov variácií PVST+ a RPVST+.
 • RPVST+ a zrýchlená konvergencia metódou quick-shake.
 • Ochrana pred neoprávneným zásahom do STP topológie.
 • Ochrana pred pripojením neautorizovaných zariadení do topológie STP.
 • Spôsoby úprav výpočtov STP topológie.
 • Konfigurácia a riešenie problémov jednotlivých variácií STP.

Kapitola 5: Opakovanie, príprava na záverečnú skúšku

 • Príprava na teoretickú skúšku.
 • Príprava na praktickú skúšku.

Modul CCNA3 je pre budúcich sieťových špecialistov tretím stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

Naši partneri