Modul CCNA 2

Základy dynamického smerovania

Modul CCNA 2

Základy dynamického smerovania

CCNA2: Základy dynamického smerovania je pre sieťových špecialistov druhým stupňom zo štyroch, ktorý môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

Nosnou témou modulu CCNA2 je problematika dynamického smerovania v počítačových sieťach. Záujemca získa prehľad o vnútorných smerovacích protokoloch, akými sú RIPv2, EIGRP a OSPF. Každý z protokolov sa preberá do hĺbky – od princípu práce v sieti po konfiguráciu. Pozornosť je tiež venovaná základným konceptom redistribúcie smerovania. Okruhy tém modulu uzatvárajú služby DHCP a NAT.

Možnosti kurzu

Modul CCNA2 momentálne poskytujeme len ako súčasť modulu ICND1 alebo modulu Composite

Denná forma (online):

PO - PIA od 08:00 - 16:00 hod.

(min. počet uchádzačov 4)

Externá forma (online):

PO - PIA od 16:00 - 20:00 hod.

SO od 08:00 - 16:00 hod.

(min. počet uchádzačov 4)

Predpoklady na absolvovanie štúdia

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje, aby študent mal úspešne absolvovaný predchádzajúci modul CCNA1, alebo aspoň disponoval vedomosťami a zručnosťami na jeho úrovni.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • popísať základné vlastnosti a účel dynamických smerovacích protokolov,
 • konfigurovať a riešiť problémy interných dynamických smerovacích protokolov RIPv2, EIGRP a OSPF,
 • popísať účel štandardných prístupových zoznamov v procese prekladov IP adries - NAT,
 • konfigurovať a riešiť problémy štandardných prístupových zoznamov,
 • vysvetliť činnosť služby DHCP,
 • konfigurovať a riešiť problémy služby DHCP,
 • vysvetliť princíp činnosti procesu NAT,
 • konfigurovať a riešiť problémy s NAT,
 • popísať význam redistribúcie v smerovaní,
 • zvládnuť základnú konfiguráciu redistribúcie smerovania.

Benefity štúdia

 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v SK/EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v v programe Cisco Packet Tracer
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNA od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy od spoločnosti CISCO
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania

Prehľad kurzu

Kapitola 1: Úvod do dynamického smerovania, protokol RIP

 • Charakteristika funkcií a využitia dynamických smerovacích protokolov v sieti.
 • Algoritmus a jeho význam v dynamickom smerovaní.
 • Klasifikácia smerovacích protokolov na vnútorné a vonkajšie smerovanie.
 • Porovnanie starších classful a novších classless smerovacích protokolov.
 • Kategorizácia protokolov na distance-vector a link-state s ich porovnaním.
 • Bližší pohľad na distance-vector protokoly (ako pracujú, ako predchádzajú vzniku smerovacích slučiek a ako vyhľadávajú cieľové siete).
 • Administratívna vzdialenosť a jej význam pri určovaní najlepších ciest do cieľových sietí.
 • Protokol RIP: princíp práce, porovnanie verzií 1 a 2.
 • Vysvetlenie rozdielov medzi automatickou a manuálnou sumarizáciou.
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu RIPv2.
 • Protokol DHCP, účel v sieti.
 • Charakteristika komunikácie DHCP servera s DHCP klientom.
 • DHCP Relay agent.
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu DHCP.
 • Význam plávajúcich statických ciest v redundantnej topológii.

Kapitola 2: Protokol EIGRP

 • Popis základných vlastností a rozdielov medzi inými smerovacími protokolmi.
 • Vysvetlenie pojmov: Successor, Feasible Successor, Feasible Distance a Feasibility Condition.
 • Vysvetlenie garancie bezslučkovej činnosti EIGRP.
 • Opis pracovných databáz nevyhnutných pre činnosť EIGRP.
 • Popis paketov: hello, query, reply, acknowledgement.
 • Detailný rozbor činnosti algoritmu DUAL pri hľadaní alternatívnych ciest.
 • Vysvetlenie nerovnomerného vyrovnávania záťaže.
 • Spôsoby úpravy metriky pri preferencii ciest.
 • EIGRP stub, prínos k stabilite EIGRP topológie.
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu EIGRP.

Kapitola 3: Protokol OSPF

 • Vysvetlenie činnosti práce link-state protokolov
 • Popis okolia routerom link-state paketmi (LSA)
 • Ukladanie LSA paketov do tabuľky topológie
 • Činnosť SPF algoritmu na základe pozbieraných podkladov o sieti.
 • Popis paketov: hello, link-state request, link-state update, link-state acknowledgement.
 • Opis rozdelenia siete do hierarchického modelu (single-area, multiarea).
 • Úlohy routerov v jednotlivých oblastiach.
 • Detailný rozbor LSA paketov v topológiách s viacerými oblasťami (multiarea).
 • Detailný pohľad do link-state databázy a identifikácia LSA paketov v nej
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu OSPF.

Kapitola 4:  Preklad adries (NAT), redistribúcia smerovania

 • Význam služby NAT v IPv4 sieťach.
 • Štandardné prístupové zoznamy a ich využitie v NAT.
 • Vlastnosti prekladu NAT.
 • Výhody a nevýhody NAT.
 • Statický NAT.
 • Dynamický NAT.
 • Preklad PAT.
 • Konfigurácia a riešenie problémov služby NAT.
 • Redistribúcia smerovania v sieťach s viacerými smerovacími protokolmi.
 • Princíp odovzdania smerovacej informácie medzi jednotlivých dynamickými smerovacími protokolmi pri procese redistribúcie.
 • Úprava metriky.
 • Základná konfigurácia redistribúcie s jedným hraničným smerovačom.

Kapitola 5: Opakovanie, príprava na záverečnú skúšku

 • Príprava na teoretickú skúšku.
 • Príprava na praktickú skúšku.

Modul CCNA2 je pre budúcich sieťových špecialistov druhým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

Naši partneri