Modul ICND 1

Prepájanie sieťových zariadení, časť 1

Modul ICND 1

Prepájanie sieťových zariadení, časť 1

ICND1: Prepájanie sieťových zariadení, časť 1 je pre sieťových špecialistov prvou časťou z dvoch, ktorú môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku. 

Modul ICND1 obsahuje učivo  modulu CCNA1 a CCNA2.

ICND1 zoznamuje študentov so základnými pojmami v sieťových technológiách a pomáha rozvíjať zručnosti potrebné pre navrhovanie a realizáciu malých sietí. Zároveň nosnou témou modulu ICND1 je problematika dynamického smerovania v počítačových sieťach. Záujemca získa prehľad o vnútorných smerovacích protokoloch, akými sú RIPv2, EIGRP a OSPF. Každý z protokolov sa preberá do hĺbky – od princípu práce v sieti po konfiguráciu. Pozornosť je tiež venovaná základným konceptom redistribúcie smerovania. Okruhy tém modulu uzatvárajú služby DHCP a NAT.

Možnosti kurzu

Denná forma (online):

PO - PIA od 08:00 - 16:00 hod.

(min. počet uchádzačov 4)

Externá forma (online):

PO - PIA od 16:00 - 20:00 hod.

SO od 08:00 - 16:00 hod.

(min. počet uchádzačov 4)

Predpoklady na absolvovanie štúdia

 • Základná počítačová gramotnosť,
 • záujem nadobúdať nové poznatky a rozvíjať sa v technickom smere,
 • všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácií vo svete digitálnych a informačných technológií,
 • pracovať s rozhraním digitálnej platformy komunikačných prostriedkov (Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams),
 • flexibilne reagovať na zadané úlohy,
 • schopnosť pracovať v tíme a napĺňať ciele štúdia.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je, aby absolvent po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • porozumieť sieťovým pojmom, ich účelu a významu v dátovej komunikácií,
 • realizovať prevody medzi dvojkovou, desiatkovou a šestnástkovou sústavou,
 • vytvárať podsiete s premenlivou dĺžkou sieťovej masky,
 • vytvárať jednoduché LAN siete s použitím smerovača (routera) a prepínača (switcha),
 • pomocou príkazového rozhrania CLI zadávať príkazy pre základnú konfiguráciu smerovačov a prepínačov,
 • nastaviť základnú bezpečnosť sieťových zariadení v dátovej sieti,
 • využívať bežné sieťové nástroje na overenie operácií v malej sieti a analýzy prenosu dát,
 • popísať vrstvové modely v dátovej sieti, funkciu a adresovanie jednotlivej vrstvy,
 • prepájať siete pomocou statického smerovania (konfigurácia statických ciest),
 • vytvárať sumárne statické smerovacie položky,
 • vytvárať zálohu a obnovu konfigurácií jednotlivých zariadení v dátovej sieti,
 • popísať základné vlastnosti a účel dynamických smerovacích protokolov,
 • konfigurovať a riešiť problémy interných dynamických smerovacích protokolov RIPv2, EIGRP a OSPF,
 • popísať účel štandardných prístupových zoznamov v procese prekladov IP adries - NAT,
 • konfigurovať a riešiť problémy štandardných prístupových zoznamov,
 • vysvetliť činnosť služby DHCP,
 • konfigurovať a riešiť problémy služby DHCP,
 • vysvetliť princíp činnosti procesu NAT,
 • konfigurovať a riešiť problémy s NAT,
 • popísať význam redistribúcie v smerovaní,
 • zvládnuť základnú konfiguráciu redistribúcie smerovania.

Benefity štúdia

 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v SK/EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v v programe Cisco Packet Tracer
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNA od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy od spoločnosti CISCO
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania

Prehľad kurzu

Kapitola 1: Úvod do sveta počítačových sietí

 • Spôsob využitia počítačovej siete na prácu a komunikáciu.
 • Zariadenia a topológie siete LAN a WAN.
 • Prvky tvoriace počítačové siete (smerovače, prepínače, fyzické média).
 • Internet a jeho vývoj.
 • Rozdelenie úloh medzi koncovými zariadeniami v sieti (modely server - klient a peer-to-peer).
 • Metódy komunikácie v sieťach (unicast, multicast, broadcast).
 • Protokol ako prostriedok výmeny informácie.
 • Číselné sústavy a prevody medzi nimi.
 • Pozičný zápis so spoločným základom.
 • Prevody medzi dvojkovou, desiatkovou a šesťnástkovou sústavou.
 • Protokol IP, základy tvorby podsietí.
 • Opis protokolu IP ako základného nástroja komunikácie v sieťach.
 • Hierarchická štruktúra protokolu IP.
 • IP adresa a jej anatómia.
 • Maska a jej vplyv na tvorbu podsietí.
 • Podsieťovanie sietí s premenlivou dĺžkou masky.

Kapitola 2: Router a jeho úloha v sieti, príkazový riadok operačného systému IOS

 • Operačný systém CISCO IOS.
 • CISCO IOS, jeho štruktúra a práca v ňom.
 • Oboznámenie sa s príkazovým riadkom CLI.
 • Navigácia v CLI.
 • Základná konfigurácia smerovačov a prepínačov.
 • Konfigurácia rozhraní smerovačov a prepínačov.
 • Zabezpečenie smerovačov a prepínačov.
 • Zabezpečenie vzdialenej správy.
 • Obnova a záloha konfigurácie.

Kapitola 3: Úvod do smerovania, statické smerovanie

 • Charakteristika základných konceptov a procesov smerovania.
 • Smerovacia tabuľka.
 • Statické, dynamické smerovanie a rozdiely medzi nimi.
 • Procesy smerovania
 • Statické smerovanie.
 • Prepájanie sietí statickým smerovaním.
 • Konfigurácia statických ciest.
 • Sumarizácia sietí.
 • Popis využitia sumarizácie. 
 • Výpočet sumárnej IP adresy v dvojkovej a desiatkovej sústave.
 • Aplikácia sumarizácie v smerovaní.

Kapitola 4: Vrstvové modely TCP/IP a ISO/OSI

 • Charakteristika jednotlivých vrstiev a ich funkcia.
 • Popis vrstiev z pohľadu činnosti siete.
 • Fyzická vrstva.
 • Spojová vrstva.
 • Sieťová vrstva.
 • Transportná vrstva.
 • Relačná vrstva.
 • Prezentačná vrstva.
 • Aplikačná vrstva.

Kapitola 5: Úvod do dynamického smerovania, protokol RIP

 • Charakteristika funkcií a využitia dynamických smerovacích protokolov v sieti.
 • Algoritmus a jeho význam v dynamickom smerovaní.
 • Klasifikácia smerovacích protokolov na vnútorné a vonkajšie smerovanie.
 • Porovnanie starších classful a novších classless smerovacích protokolov.
 • Kategorizácia protokolov na distance-vector a link-state s ich porovnaním.
 • Bližší pohľad na distance-vector protokoly (ako pracujú, ako predchádzajú vzniku smerovacích slučiek a ako vyhľadávajú cieľové siete).
 • Administratívna vzdialenosť a jej význam pri určovaní najlepších ciest do cieľových sietí.
 • Protokol RIP: princíp práce, porovnanie verzií 1 a 2.
 • Vysvetlenie rozdielov medzi automatickou a manuálnou sumarizáciou.
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu RIPv2.
 • Protokol DHCP, účel v sieti.
 • Charakteristika komunikácie DHCP servera s DHCP klientom.
 • DHCP Relay agent.
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu DHCP.
 • Význam plávajúcich statických ciest v redundantnej topológii.

Kapitola 6: Protokol EIGRP

 • Popis základných vlastností a rozdielov medzi inými smerovacími protokolmi.
 • Vysvetlenie pojmov: Successor, Feasible Successor, Feasible Distance a Feasibility Condition.
 • Vysvetlenie garancie bezslučkovej činnosti EIGRP.
 • Opis pracovných databáz nevyhnutných pre činnosť EIGRP.
 • Popis paketov: hello, query, reply, acknowledgement.
 • Detailný rozbor činnosti algoritmu DUAL pri hľadaní alternatívnych ciest.
 • Vysvetlenie nerovnomerného vyrovnávania záťaže.
 • Spôsoby úpravy metriky pri preferencii ciest.
 • EIGRP stub, prínos k stabilite EIGRP topológie.
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu EIGRP.

Kapitola 7: Protokol OSPF

 • Vysvetlenie činnosti práce link-state protokolov
 • Popis okolia routerom link-state paketmi (LSA)
 • Ukladanie LSA paketov do tabuľky topológie
 • Činnosť SPF algoritmu na základe pozbieraných podkladov o sieti.
 • Popis paketov: hello, link-state request, link-state update, link-state acknowledgement.
 • Opis rozdelenia siete do hierarchického modelu (single-area, multiarea).
 • Úlohy routerov v jednotlivých oblastiach.
 • Detailný rozbor LSA paketov v topológiách s viacerými oblasťami (multiarea).
 • Detailný pohľad do link-state databázy a identifikácia LSA paketov v nej
 • Konfigurácia a riešenie problémov protokolu OSPF.

Kapitola 8:  Preklad adries (NAT), redistribúcia smerovania

 • Význam služby NAT v IPv4 sieťach.
 • Štandardné prístupové zoznamy a ich využitie v NAT.
 • Vlastnosti prekladu NAT.
 • Výhody a nevýhody NAT.
 • Statický NAT.
 • Dynamický NAT.
 • Preklad PAT.
 • Konfigurácia a riešenie problémov služby NAT.
 • Redistribúcia smerovania v sieťach s viacerými smerovacími protokolmi.
 • Princíp odovzdania smerovacej informácie medzi jednotlivých dynamickými smerovacími protokolmi pri procese redistribúcie.
 • Úprava metriky.
 • Základná konfigurácia redistribúcie s jedným hraničným smerovačom.

Kapitola 9: Opakovanie, príprava na záverečnú skúšku

 • Príprava na teoretickú skúšku.
 • Príprava na praktickú skúšku.

Modul ICND1 je pre budúcich sieťových špecialistov prvou časťou z dvoch, ktorú môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

Naši partneri