CCNA Composite 200-301

Composite

CCNA Composite 200-301

Composite

CCNA Composite: je pre sieťových špecialistov prípravou, ktorú môžu absolvovať v rámci prípravy na certifikačnú skúšku CCNAX 200-125 (Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated). Kurz CCNA Composite obsahuje učivo kurzov CCNA1 až CCNA4.

CCNA Composite pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť. Získa vedomosti a skúsenosti ohľadom fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP, bezpečnosti sieťových zariadení a základy pri riešení problémov v dátových sieťach. U kandidátov overuje vedomosti a skúsenosti, ktoré sú nutné k úspešnej inštalácii, prevádzke a odstraňovania problémov v sieťach malej až stredne veľkej podnikovej pobočke. Skúška obsahuje otázky týkajúce sa technológií prepínania v sieťach LAN, technológií smerovania IP, služieb IP a riešenia problémov technológií WAN.

Možnosti kurzu
Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu CCNA Composite 200-301 Forma kurzu: Externé štúdium

Začiatok kurzu: 07. 09. 2024

Trvanie kurzu: 12 týždňov

Cena kurzu: 1950 €

Prihláška na kurz

Predpoklady na absolvovanie štúdia

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácii cez internet.

Prehľad kurzu

Kapitola 1: Dátové siete

 • Základy dátových sietí.
 • Model dátových sietí.
 • Prístup vrstiev.
 • Výhody referenčného modelu.
 • Referenčný model OSI.
 • Aplikačná vrstva.
 • Prezentačná vrstva.
 • Relačná vrstva.
 • Transportná vrstva.
 • Sieťová vrstva.
 • Linková vrstva.
 • Fyzická vrstva.
 • Písomné cvičenia: Otázky k modelu OSI.
 • Písomné cvičenia: Definícia vrstiev v modeli OSI.
 • Písomné cvičenia: Identifikácia kolíznych a vše smerových domén.

Kapitola 2: Siete Ethernet a zapuzdrenie dát

 • Prehľad sietí Ethernet.
 • Kolízna doména.
 • Broadcastová doména.
 • CSMA/CD.
 • Sieť Ethernet s polovičným a plným duplexom.
 • Ethernet na linkovej vrstve.
 • Ethernet na fyzickej vrstve.
 • Ethernetová kabeláž.
 • Priamy kábel.
 • Krížený kábel.
 • Optické vlákna.
 • Zapuzdrenie dát.
 • Hierarchický model Cisco s troma vrstvami.
 • Základná vrstva.
 • Distribučná vrstva.
 • Prístupová vrstva.
 • Písomné cvičenia: Prevod medzi binárnymi, desiatkovými a hexadecimálnymi číslami.
 • Písomné cvičenia: Fungovanie protokolu CSMA/CD.
 • Praktické cvičenia: Kabeláž.

Kapitola 3: Úvod do protokolov TCP/IP

 • Úvod do protokolov TCP/IP.
 • História protokolov TCP/IP.
 • Protokoly aplikačnej vrstvy.
 • Protokoly hostiteľskej vrstvy.
 • Protokoly internetovej vrstvy.
 • Adresovanie v sieťach IP.
 • Čo je to IP.
 • Hierarchická schéma adresovania IP.
 • Privátne IP adresy.
 • Typy IPv4 adries.
 • Broadcastové vysielanie vrstvy 2.
 • Broadcastové vysielanie vrstvy 3.
 • Jednosmerná adresa (unicast).
 • Viacsmerová adresa (multicast).

Kapitola 4: Základy tvorby podsietí

 • Ako vytvárať podsiete.
 • Masky podsietí.
 • Beztriedne smerovanie medzi doménami (CIDR).
 • Príkaz IP subnet – zero.
 • Tvorba podsietí z adries triedy C.
 • Tvorba podsietí z adries triedy B.
 • Tvorba podsietí z adries triedy A.

Kapitola 5: Masky podsietí s premenlivou dĺžkou (VLSM)

 • Návrh Masiek (VLSM).
 • Implementácia sietí s VLSM.
 • Sumarizácia.
 • Riešenie problémov s adresovaním IP.

Kapitola 6: Systém Cisco IOS (Internetwork Operating System)

 • Cisco IOS.
 • Pripojenie k zariadeniu so systémom Cisco IOS.
 • Sprevádzkovanie prepínača.
 • Rozhranie príkazového riadku CLI.
 • Vstup do rozhrania prikazového riadku.
 • Prehľad režimov smerovača.
 • Výzvy príkazového riadku.
 • Funkcie úprav a nápovedy.
 • Administratívna konfigurácia.
 • Hostiteľské názvy.
 • Výstupné správy.
 • Nastavenie hesiel.
 • Šifrovanie hesiel.
 • Popisy.
 • Rozhrania smerovačov a prepínačov.
 • Aktivácia rozhraní.
 • Prezeranie, ukladanie a vymazanie konfigurácie.
 • Odstránenie konfigurácie a reštart zariadenia.
 • Kontrola konfigurácie.
 • Praktické cvičenia: Vymazanie existujúcej konfigurácie.
 • Praktické cvičenia: Skúmanie užívateľského, privilegovaného a konfiguračného režimu.
 • Praktické cvičenia: Funkcie úprav a nápovedy.
 • Praktické cvičenia: Uloženie konfigurácie.
 • Praktické cvičenia: Nastavenie hesiel.
 • Praktické cvičenia: Nastavenie mena zariadenia, popisov, IP adresy a prenosovej rýchlosti.

Kapitola 7: Správa dátovej siete Cisco

 • Vnútorné komponenty smerovača a prepínača Cisco.
 • Sekvencie spustenia smerovača a prepínača.
 • Zálohovanie a obnova konfigurácie Cisco.
 • Zálohovanie konfigurácie zariadení Cisco.
 • Obnovenie konfigurácie zariadení Cisco.
 • Vymazanie konfigurácie.
 • Konfigurácia protokolu DHCP.
 • Kontrola protokolu DHCP v systéme Cisco IOS.
 • Protokol NTP.
 • Protokol CDP.
 • Zistenie časovačov a doby ich držania CDP.
 • Zistenie informácii o susedoch.
 • Dokumentácia sieťovej topológie pomocou protokolu CDP.
 • Služba Telnet.
 • Pripojenie pomocou služby Telnet.
 • Kontrola spojenia Telnet.
 • Kontrola užívateľov Telnet.
 • Ukončenie relácie Telnet.
 • Preklad hostiteľských názvov.
 • Vytvorenie tabuľky hostiteľov.
 • Preklad názvov pomocou systému DNS.
 • Kontrola sieťovej konektivity a riešenie problémov.
 • Príkaz ping.
 • Príkaz Traceroute.
 • Príkaz show processes.
 • Písomné cvičenia: Správa systému IOS.
 • Praktické cvičenia: Zálohovanie konfigurácie smerovača.
 • Praktické cvičenia: Protokol CDP (Cisco Discovery Protocol).
 • Praktické cvičenia: Služba Telnet.
 • Praktické cvičenia: Preklad hostiteľských názvov.

Kapitola 8: Smerovanie IP

 • Základy smerovania.
 • Proces smerovania IP.
 • Interné spracovanie v smerovači Cisco.
 • Konfigurácia smerovania IP.
 • Konfigurácia smerovania IP v konkrétnej sieti.
 • Statické smerovanie.
 • Dynamické smerovanie.
 • Základy smerovacích protokolov.
 • Protokol RIP (Routing Information Protocol).
 • Konfigurácia smerovania RIP.
 • Zastavenie propagácie RIP.
 • Praktické cvičenia: Vytvorenie statických ciest.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia smerovania RIP.

Kapitola 9: Protokol OSPF (Open Shortest Path First)

 • Základy protokolu OSPF (Open Shortest Path First).
 • Fungovanie protokolu OSPF.
 • Konfigurácia protokolu OSPF.
 • Spustenie protokolu OSPF.
 • Konfigurácia oblastí v OSPF.
 • Konfigurácia siete pre protokol OSPF.
 • Kontrola konfigurácie OSPF.
 • Príkaz show ip ospf.
 • Príkaz show ip ospf database.
 • Príkaz show ip ospf interface.
 • Príkaz show ip ospf neighbor.
 • Príkaz show ip protocols.
 • Praktické cvičenia: Aktivácia procesu OSPF.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia rozhrania OSPF.
 • Kontrola činnosti OSPF.

Kapitola 10: Prepínanie 2. vrstvy

 • Služby prepínania.
 • Tri funkcie prepínačov na vrstve 2.
 • Zabezpečenie portov.
 • Konfigurácia prepínačov Catalyst.
 • Kontrola konfigurácie prepínača Catalyst.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia prepínačov vrstvy 2.
 • Praktické cvičenia: Kontrola prepínačov vrstvy 2.
 • Konfigurácia zabezpečenia portov.

Kapitola 11: Siete VLAN a smerovanie medzi sieťami VLAN

 • Základy sietí VLAN.
 • Riadenie vše smerového vysielania.
 • Zabezpečenie.
 • Flexibilita a škálovateľnosť.
 • Identifikácia sietí VLAN.
 • Značkovanie rámcov.
 • Metódy identifikácie VLAN.
 • Smerovanie medzi sieťami VLAN.
 • Priradenie portov prepínača do sieti VLAN.
 • Konfigurácia trunkových portov.
 • Konfigurácia smerovania medzi rôznymi VLAN.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola sietí VLAN.
 • Konfigurácia a kontrola trunkových liniek.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia smerovania.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia smerovania IVR na prepínači vrstvy 3.

Kapitola 12: Bezpečnosť

 • Obvodové, firewallové a vnútorné smerovače.
 • Úvod do prístupových zoznamov.
 • Potlačenie bezpečnostných hrozieb pomocou prístupových zoznamov.
 • Štandardné prístupové zoznamy (ACL).
 • Zostupné masky (wildcard mask).
 • Príklad štandardného prístupového zoznamu.
 • Kontrola prístupu k linke VTY (Telnet/SSH).
 • Rozšírené prístupové zoznamy (ACL).
 • Príklady rozšírených prístupových zoznamov (ACL).
 • Pomenované prístupové zoznamy (ACL).
 • Praktické cvičenia: Štandardné prístupové zoznamy IP.
 • Praktické cvičenia: Rozšírené prístupové zoznamy IP.

Kapitola 13: Preklady adries NAT (Network Address Translation)

 • Kedy potrebujeme NAT?
 • Typy prekladov adries NAT.
 • Čo je to NAT.
 • Ako mechanizmus NAT funguje.
 • Konfigurácia statického NAT.
 • Konfigurácia dynamického NAT.
 • Konfigurácia PAT.
 • Jednoduchá kontrola NAT.
 • Testovanie NAT a riešenie problémov.
 • Praktické cvičenia: Príprava na zavedenie NAT.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia dynamického NAT.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia PAT.

Kapitola 14: Protokol IP verzie 6 (IPv6)

 • Kedy potrebujeme protokol IPv6?
 • Výhody IPv6 a jeho využitie.
 • Adresy v IPv6 a ich vyjadrenie.
 • Skrátený zápis.
 • Typy adries.
 • Špeciálne adresy.
 • Ako IPv6 funguje v dátovej sieti.
 • Ručné pridávanie adresy.
 • Bezstavová automatická konfigurácia (eui-64).
 • DHCPv6 (stavová konfigurácia).
 • Hlavička IPv6.
 • Protokol ICMPv6.
 • Smerovacie protokoly nad IPv6.
 • Statické smerovanie s protokolom IPv6.
 • Protokol OSPFv3.
 • Konfigurácia IPv6 v dátovej sieti.
 • Konfigurácia smerovania v dátovej sieti.
 • Kontrola konfigurácie OSPFv3.
 • Praktické cvičenia: Ručná a stavová automatická konfigurácia.
 • Praktické cvičenia: Statické a východzie smerovanie.
 • Praktické cvičenia: Protokol OSPFv3.

Kapitola 15: Pokročilé technológie prepínania

 • Protokol STP (Spanning Tree Protocol).
 • Základné pojmy protokolu STP.
 • Činnosť protokolu STP.
 • Typy protokolov STP.
 • CST (Common Spanning Tree).
 • PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree+).
 • Zmeny a kontrola ID mostu.
 • Následky výpadku protokolu STP.
 • PortFast a BPDU Guard.
 • BPDU Guard.
 • EtherChannel.
 • Konfigurácia a kontrola kanálov portov.
 • Praktické cvičenia: Kontrola protokolu STP a vyhľadávanie koreňového mostu.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola koreňového mostu.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia funkcií PortFast a BPDU Guard.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola technológie EtherChannel.

Kapitola 16: Správa zariadení Cisco

 • Vnútorné komponenty smerovača Cisco.
 • Sekvencia spustenia smerovača.
 • Správa konfiguračného registra.
 • Význam jednotlivých bitov konfiguračného registra.
 • Zistenie aktuálnej hodnoty konfiguračného registra.
 • Príkazy pre zavádzanie systému.
 • Obnova hesiel.
 • Zálohovanie a obnova systému Cisco IOS.
 • Kontrola miesta v pamäti flash.
 • Zálohovanie systému Cisco IOS.
 • Obnova alebo upgrade systému Cisco IOS na smerovači.
 • Súborový systém Cisco IFS (IOS File System).
 • Spravovanie Licencií.
 • Licencie RTU (testovacie licencie).
 • Zálohovanie a odinštalovanie licencie.
 • Písomné cvičenia: Spravovanie systému IOS.
 • Praktické cvičenia: Zálohovanie systému Cisco IOS na smerovači.
 • Praktické cvičenia: Upgrade alebo obnovenie systému IOS na smerovači.

Kapitola 17: IP služby

 • Klientske problémy s redundanciou.
 • Úvod do protokolu FHRP (First Hop Redundancy Protocol).
 • HSRP (Hot Standby Router Protocol).
 • Virtuálna MAC adresa.
 • Časovače HSRP.
 • Konfigurácia a kontrola protokolu HSRP.
 • VRR P (Virtual Router Redundancy Protocol).
 • Porovnanie protokolu VRRP a HSRP.
 • Vlastnosti redundancie protokolu VRRP.
 • GLBP (Gateway Load Balancing Protocol).
 • Funkcie protokolu GLBP.
 • Vlastnosti protokolu GLBP.
 • Rozkladanie záťaže pre hosta GLBP.
 • Konfigurácia protokolu GLBP.
 • Syslog.
 • Konfigurácia a kontrola servera syslog.
 • SNMP.
 • Databáza MIB (Managment Information Base).
 • Konfigurácia protokolu SNMP.
 • NetFlow.
 • Prehľad a dátové toky NetFlow.
 • Konfigurácia služby NetFlow.

Kapitola 18: Riešenie problémov protokolov IP a IPv6 a sietí VLAN

 • Riešenie problémov so sieťovou konektivitou IP.
 • Riešenie problémov so sieťovou konektivitou IPv6.
 • Protokol ICMPv6.
 • Riešenie problémov so sieťovou konektivitou sietí VLAN.
 • Riešenie problémov so sieťami VLAN.
 • Riešenie problémov s trunkovými linkami.

Kapitola 19: Protokol EIGRP (Enhanced IGRP)

 • Vlastnosti a činnosť protokolu EIGRP.
 • Zisťovanie susedov.
 • Protokol RTP (Reliable Transport Protocol).
 • Difúzny aktualizačný algoritmus DUAL.
 • Zisťovanie a údržba trás.
 • Konfigurácia protokolu EIGRP.
 • Podpora variabilných masiek VLSM a sumárnych ciest.
 • Kontrola prevádzky protokolu EIGRP.
 • Kontrola a riešenie problémov protokolu EIGRP.
 • Protokol EIGRPv6.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola protokolu EIGRP.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola protokolu EIGRPv6.

Kapitola 20: OSPF s viacerými oblasťami

 • Škálovateľnosť protokolu OSPF.
 • Kategórie komponentov v sieti s viacerými oblasťami.
 • Rola smerovačov OSPF.
 • Správy LSA.
 • Hello správa v OSPF protokole.
 • Susedské stavy.
 • Základná konfigurácia viacerých oblastí.
 • Kontrola a riešenie problémov v sieťach OSPF s viacerými oblasťami.
 • Príkaz show ip ospf.
 • Príkaz show ip ospf interface.
 • Príkaz show ip protocols.
 • Príkaz show ip route.
 • Príkaz show ip ospf database.
 • Príklad riešenia problémov protokolu OSPF.
 • Protokol OSPFv3.
 • Kontrola konfigurácie OSPFv3.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola OSPF s viacerými oblasťami.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a kontrola OSPFv3.

Kapitola 21: Rozľahlé siete WAN

 • Úvod do sietí WAN.
 • Definícia pojmov sietí WAN.
 • Šírka pásma WAN.
 • Typy spojení v sieťach WAN.
 • Podpora sietí WAN.
 • Káblové modemy a linky DSL.
 • Káblové Modemy.
 • Linky DSL (Digital Subscriber Line).
 • Fyzické zapojenia sériovej linky WAN.
 • Sériové prenosy.
 • Terminálové zariadenia DTE a komunikačné zariadenia DTE.
 • Protokol HDLC (High-Level Data Link Control).
 • Protokol PPP (Point-to-Point Protocol).
 • Možnosti konfigurácie protokolu LCP (Link Control Protocol).
 • Nadviazanie spojenia v PPP.
 • Autentizačné metódy v PPP.
 • Konfigurácia PPP na smerovačoch Cisco.
 • Konfigurácia autentizačných mechanizmov PPP.
 • Kontrola a riešenie problémov sériových liniek.
 • Siete Frame Relay.
 • Úvod do technológií Frame Relay.
 • Implementácia a monitorovanie sietí Frame Relay.
 • Virtuálne privátne siete.
 • Výhody sietí VPN.
 • Úvod do protokolu IPSec v systéme Cisco IOS.
 • Transformácia protokolu IPSec.
 • Tunely GRE.
 • Konfigurácia tunelov GRE.
 • Kontrola tunelov GRE.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia zapuzdrenie a autentizácia v PPP.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia a monitorovanie protokolu HDLC.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia sietí Frame Relay a dielčích rozhraní.
 • Praktické cvičenia: Konfigurácia tunelu GRE.

Naši partneri